SVETOVALNA SLUŽBA

SVETOVALNA SLUŽBA

  • PSIHOLOGINJA

Svetovalna delavka Vrtca Miškolin je psihologinja Tanja Gostinčar Smole.

Sedež:   enota Zajčja dobrava, Zadobrovška cesta 28A
Telefon: 01/52 84 360, 051 338 009
E-mail: tanja.gostincar-smole@guest.arnes.si

 

Svetovalno delo v vrtcu je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v preventivno in razvojno dejavnost. Svetovalna delavka sodeluje s starši, strokovnimi delavci, vodstvom vrtca in po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami, pri zagotavljanju čim boljših pogojev za razvoj in učenje otrok v vrtcu.

Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelih prostovoljnega sodelovanja, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in dobrobiti otroka. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih pogovorov ali pogovornih ur skupaj s strokovnima delavkama v oddelku in skupinskih oblik (predavanja, delavnice ipd.).

S psihologinjo se lahko posvetujete:

  • ob vključitvi in uvajanju otroka v vrtec,
  • ob prehodu otroka v iz vrtca v šolo,
  • ob večjih spremembah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze, druge stiske …),
  • o razvoju in vzgoji otroka ob različnih težavah (razvojnih, čustvenih, vedenjskih)
  • o možni pomoči otrokom s težavami in motnjami v razvoju.

 

 

  • SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGINJA

 

Otrokom s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami nudi dodatno strokovno pomoč SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGINJA, sedež ima v enoti Zajčja dobrava.

 

Sabina Lavtižar
Sedež:   enota Zajčja dobrava, Zadobrovška cesta 28A
Telefon: 051 356 460
E-mail: sabina.lavtizar@guest.arnes.si

 

Sergeja Zemljarič
Sedež:   enota Zajčja dobrava, Zadobrovška cesta 28A
Telefon: 051 338 010
E-mail:  sergeja.zemljaric@guest.arnes.si

 

Nina Žvanut
Sedež: enota Zajčja dobrava, Zadobrovška cesta 28A
Telefon: 051 399 713
E-mail:nina.zvanut@guest.arnes.si

 

Otroci so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajamo v običajnih oddelkih vrtca. Pomoč poteka tako, da se otrokom s težavami v razvoju z ustreznimi prilagoditvami in individualno pomočjo, omogoči čim bolj enakovredno vključevanje med vrstnike. To dosežemo s pomočjo prilagojenih metod in oblik dela, didaktičnih materialov in pripomočkov ter prostorskih in časovnih prilagoditev. Pomoč temelji na spodbujanju in krepitvi otrokovih močnih področij ter sistematični podpori področij, kjer se kažejo težave. Za vsakega otroka strokovna skupina skupaj s starši oblikuje individualiziran program.

Za otroke, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, morajo starši vložiti zahtevek za postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Za usmerjanje se starši odločajo po priporočilu svetovalne službe v vrtcu ali strokovnih delavcev v zdravstvenih službah.          

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so v predšolskem obdobju:

 

 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja dodatno strokovno pomoč izvaja v času bivanja otroka v vrtcu, v dogovoru s starši in strokovnimi delavci, v oddelku ali izven oddelka, individualno, v paru ali manjši skupini. Število ur dodatne strokovne pomoči je določeno z odločbo o usmeritvi, od ene do treh ur tedensko.

Naloge specialne in rehabilitacijske pedagoginje so:
– neposredno delo z otrokom,

– sodelovanje s starši,

– sodelovanje z vzgojitelji in drugimi strokovnimi, svetovalnimi in vodstvenimi delavci,

– sodelovanje s strokovnimi delavci zdravstvenih in svetovalnih ustanov,

– svetovanje,

– pomoč pri obogatitvenih dejavnostih.

 

 

 

 

 

UPRAVA VRTCA

Novo Polje c.VI/1
1260 Ljubljana-Polje

vrtec.miskolin@guest.arnes.si
Telefon: 01/52 85 131

URADNE URE

PON, TOR, SRE, ČET, PET
od 8h do 12h in od 13h do 15h

Dostopnost